TCM China:  

Chinese Acupuncture and Moxibustion, , Traditional Chinese Medicine Books
 

 

   

More of students videos>>>

 20.1cm¡Á26.8cm,   

544 pages, 1996.

ISBN 

7-119-00378-X/R.6    

Author, Cheng Xinnong.

Published by Beijing Foreign Languages Press.

PREFACE

CHAPTER 1 A BRIEF HISTORY OF CHINESE ACUPUNCTURE AND MOXIBUSTION

¢ñ.THE ORIGIN OF ACUPUNCTURE AND MOXIBUSTION

¢辰. THE ACADEMIC ACCOMPLISHMENTS OF ANCIENT ACUPUNCTURE AND MOXIBUSTION

¢車. MODERN DECLINE AND NEW LIFE OF ACUPUNCTURE AND MOXIBUSTION

¢ô. REJUVENATION OF ACUPUNCTURE AND MOXIBUSTION IN NEW CHINA

¢õ. THE DISSEMINATION OF ACUPUNCTURE AND MOXIBUSTION TO THE WORLD

CHAPTER 2 YIN-YANG AND THE FIVE ELEMENTS

¢ñ. YIN-YANG

1. The Basic Knowledge of the Theory of Yin and Yang

2. Application of the Theory of Yin and Yang in Traditional Chinese Medicine

¢辰. THE FIVE ELEMENTS

1. Classification of Phenomena According to the Five Elements

2. The Law of Movement of the Five Elements

3. The Application of the theory of the Five Elements in Traditional

 Chinese Medicine

CHAPTER 3 THE ZANG-FU ORGANS

¢ñ. THE FIVE ZANG ORGANS

1. The Heart

2. The Liver

3. The Spleen

4. The Lung

5. The Kidney

¢辰. THE SIX FU ORGANS

1. The Gallbladder

2. The Stomach

3. The Small Intestine

4. The Large Intestine

5. The Bladder

6. The Sanjiao

¢車. THE EXTRAORDINARY FU ORGANS

1. The Brain

2. The Uterus

¢ô. THE RELATIONSHIPS AMONG THE ZANG-FU ORGANS

1. The relationships Between the Zang Organs

2. The Relationship Between the Zang and the Fu Organs

3. The Relationship Among the Fu Organs

CHAPTER 4 QI, BLOOD AND BODY FLUID

¢ñ. QI

1. Classification and Production of Qi

2.Functions of Qi

¢辰. BLOOD

1. Formation and circulation of Blood

2. Functions of Blood

¢車. BODY FLUID

1. Formation and distribution of Body Fluid

2. Functions of Body Fluid (Jingye)

¢ô. THE RELATIONSHIP BETWEEN QI, BLOOD AND BODY FLUID

1. The Relationship Between qi and Blood

2. The Relationship Between Qi and Body Fluid

3. The Relationship Between Blood and Body Fluid

CHAPTER 5 THE MERIDIANS AND COLLATERALS

¢ñ. THE BASIC CONCEPT OF THE MERIDIANS AND COLLATERALS

1. The Nomenclature of the Meridians and Collaterals and Their Composition

2. Functions of the Meridians and Collaterals

3. Distribution of the Fourteen Meridians

4. Cyclical Flow of Qi in the Twelve Regular Meridians

¢辰. THE TWELVE REGULAR MERIDIANS

1. The Lung Meridian of Hand-Taiyin

2. The large Intestine Meridian of Hand-Yangming

3. The Stomach Meridian of Foot-Yangming

4. The Spleen Meridian of Foot-Taiyin

5. The Heart Meridian of Hand-Shaoyin

6. The Small Intestine Meridian of Hand-Taiyang

7. The Bladder Meridian of Foot-Taiyang contents

8. The Kidney Meridian of Foot-Shaoyin

9. The Pericardium Meridian of Hand-Jueyin

10. The Sanjiao Meridian of Hand-Shaoyang

11. The Gallbladder Meridian of Foot-Shaoyang

12. The Liver Meridian of Foot-Jueyin

¢車. THE EIGHT EXTRA MERIDIANS

1. Du Meridian

2. Ren Meridian

3. Chong Meridian

4. Dai Meridian

5. Yangqiao Meridian

6. Yinqiao Meridian

7. Yangwei Meridian

8. Yinwei Meridian

¢ô. THE TWELVE DIVERGENT MERIDIANS AND FIFTEEN COLLATERALS.

1. The First Confluence

2. The Second Confluence

3. The Third Confluence

4. The Fourth confluence

5. The Fifth Confluence

6. The Sixth Confluence

The Fifteen Collaterals

1. The Three Yin Collaterals of Hand

2. The Three Yang Collaterals Hand

3. The Three Yang Collaterals of Foot

4. The Three Yin Collaterals of Foot

5. The Collaterals of the Ren and Du Meridians and the Major Collateral 

of the Spleen

¢õ. THE TWELVE MUSCLE REGIONS AND TWELVE CUTANEOUS REGIONS.

1.The Twelve Muscle Regions

2. The Twelve Cutaneous Regions

CHAPTER 6 AN INTRODUCTION TO ACUPOINTS

¢ñ. CLASSIFICATION AND NOMENCLATURE OF ACUPOINTS

1. Classification of Acupoints

2. Nomenclature of Acupoints

¢辰. METHODS OF LOCATING ACUPOINTS

1. Proportional Measurements

2. Anatomical Landmarks

3. Finger Measurement

¢車.SPECIFIC POINTS

1. Specific Points on the Limbs

2. Specific Points on the Head and Trunk

Appendix: Eight Influential Points

¢ô. AN OUTLINE OF THE THERAPEUTIC PROPERTIES OF THE POINTS OF THE 

FOURTEEN MERIDIANS

1. The Remote Therapeutic Properties of the Points

2. The Local and Adjacent Therapeutic Properties of the Points

CHAPTER 7 ACUPOINTS OF THE TAIYIN AND YANGMING MERIDIAN

¢ñ. THE LUNG MERIDIAN OF HAND-TAIYIN

1. Zhongfu (L 1)   2. Yunmen (L 2)   3. Tianfu (L 3)  

4.Xiabai (L 4)   5. Chize (L 5)   6. Kongzui (L 6)

7. Lieque (L 7)   8. Jingqu (L 8)   9. Taiyuan (L 9)

10. Yuji (L 10)   11. Shaoshang (L 11)

¢辰. THE LARGE INTESTINE MERIDIAN OF HAND-YANGMING

1. Shangyang (LI 1)   2. Erjian (LI 2)   3. Sanjian (LI 3)

4. Hegu (LI 4)   5. Yangxi (LI 5)   6. Pianli (Li 6)

7. Wenliu (LI 7)   8. Xialian (LI 8)   9. Shanglian (LI 9)

10. Shousanli (LI 10)   11. Quchi (LI 11)   12. Zhouliao (LI 12)

13. Shouwuli (LI 13)   14. Binao (LI 14)   15. Jianyu (LI 15)

16. Jugu (LI 16)   17. Tianding (LI 17)   18. Futu (LI 18)

19. Kouheliao (LI 19)   20. Yingxiang (LI 20)

¢車. THE STOMACH MERIDIAN OF FOOT-YANGMING

1. Chengqi (S 1)   2. Sibai (S 2)   3. Juliao (S 3)

4. Dicang (S 4)   5. Daying (S 5)   6. Jiache (S6)

7. Xiaguan (S 7)   8. Touwei (S 8)   9. Renying (S 9)

10. Shuitu (S 10)   11. Qishe (S 11)   12. Qupen (S 12)

13. Qihu (S 13)   14. Kufang (S 14)   15. Wuyi (S 15)

16. Yingchuang (S 16)   17.Ruzhong (S 17)   18. Rugen (S 18)

19. Burong (S 19)   20. Chengman (S 20)   21. Liangmen (S 21)

22. Guanmen (S 22)  23. Taiyi (S 23)   24. Huaroumen (S 24)

25. Tianshu (S 25)   26. Wailing (S 26)   27. Daju (S 27)

28. Shuidao (S 28)   29. Guilai (S 29)   30. Qichong (S 30)

31. Biguan (S 31)   32. Futu (S 32)   33. Yinshi (S 33)

34. Liangqiu (S 34)   35. Dubi (S35)   36. Zusanli (S 36)

37. Shangjuxu (S 37)   38. Tiaokou (S 38)   39. Xiajuxu (S 39)

40. Fenglong (S 40)   41. Jiexi (S 41)   42. Chongyang (S 42)

43. Xiangu (S 43)   44. Neiting (S 44)   45. Lidui (S 45)

¢ô. THE SPLEEN MERIDIAN OF FOOT-TAIYIN

1. Yinbai (Sp 1)   2. Dadu (Sp 2)   3. Taibai (Sp 3)

4. Gongsun (Sp 4)   5. Shangqiu (Sp 5)   6. Sanyinjiao (Sp 6)

7. Lougu (Sp 7)   8. Diji (Sp 8)   9. Yinlingquan (Sp 9)

10. Xuehai (Sp 10)   11. Jimen (Sp 11)   12. Chongmen (Sp 12)

13. Fushe (Sp 13)   14. Fujie (Sp 14)   15.Daheng (Sp 15)

16. Fuai (Sp 16)   17. Shidou (Sp 17)   18. Tianxi (Sp 18)

19. Xiongxiang (Sp 19)   20. Zhourong (Sp 20)  21. Dabao (Sp 21)

CHAPTER 8 ACUPOINTS OF THE SHAOYIN AND TAIYANG MERIDIANS

¢ñ. THE HEART MERIDIAN OF HAND-SHAOYIN

1. Jiquan (H 1)   2. Qingling (H 2)   3. Shaohai (H 3)

4. Lingdao (H 4)   5. Tongli (H 5)   6. Yinxi (H 6)

7. Shenmen (H 7)   8. Shaofu (H 8)   9. Shaochong (H 9)

¢辰. THE SMALL INTESTINE MERIDIAN OF HAND-TAIYANG

1. Shaoze (SI 1)   2. Qiangu (SI 2)   3. Houxi (SI 3)

4. Wangu (SI 4)   5. Yanggu (SI 5)   6. Yanglao (SI 6)

7. Zhizheng (SI 7)   8. Xiaohai (SI 8)   9. Jianzhen (SI 9)

10. Naoshu (SI 10   11. Tianzong (SI 11)   12. Bingfeng (SI 12)

13. Quyuan (SI 13)  14.Jianwaishu (SI 14) 15.Jianzhongshu (SI 5)

16. Tianchuang (SI 6) 17. Tianrong (SI 17)  18. Quanliao (SI 18)

19. Tinggong (SI 19)

¢車. THE BLADDER MERIDIAN OF FOOT-TAIYANG

1. Jingming (B 1)  2. Zanzhu (B 2)  3. Meichong (B 3)

4. Qucha (B 4)  5. Wuchu (B 5)  6. Chengguang (B 6)

7. Tongtian (B 7)  8. Luoque (B 8)  9. Yuzhen (B 9)

10. Tianzhu (B 10)  11. Dazhu (B 11)  12. Fengmen (B 12)

13. Feishu (B 13)  14. Jueyinshu (B 14)   15. Xinshu (B 15)

16. Dushu (B 16)  17. Geshu (B 17)  18. Ganshu (B 18)

19. Danshu (B 19)  20. Pishu (B 20)  21. Weishu (B 21)

22. Sanjiaoshu (B 22)  23. Shenshu (B 23)  24. Qihaishu (B 24)

25.Dachangshu(B 25) 26.Guanyuanshu (B 26) 27.Xiaochangshu (B 27)

28.Pangguangshu(B 25)  29. Zhonglushu(B 29)  30.Baihuanshu(B 30)

31.Shangliao(B 31)  32.Ciliao(B 32)  33.Zhongliao(B 33)

34.Xialiao(B 34)  35.Huiyang(B 35)  36.Chengfu(B 36)

37.Yinmen(B 37)  38.Fuxi(B 38)  39.Weiyang(B 39)

40.Weizhong(B 40  41.Fufen(B 41)  42.Pohu(B 42)

43.Gaohuang(B 43)  44.Shentang(B 44)  45.Yixi(B 45)

46.Geguan(B 46)  47.Hunmen(B 47)  48.Yanggang(B 48)

49.Yishe(B 49)  50.Weicang(B 50)  51.Huangmen(B 51)

52.Zhishi(B 52)   53.Baohuang(B 53)   54.Zhibian(B 54)

55.Heyang(B 55)   56.Chengjin(B 56)   57.Chengshan(B 57)

58.Feiyang(B 58)   59.Fuyang(B 59)   60.Kunlun(B 60)

61.Pucan(B 61)   62.Shenmai(B 62)   63.Jinmen(B 63)

64.Jinggu(B 64)   65.Shugu(B 65)   66.Zutonggu(B 66)

67.Zhiyin(B 67)

¢ô.THE KIDNEY MERIDIAN OF FOOT-SHAOYIN

1.Yongquan(K 1)   2.Rangu(K 2)   3.Taixi(K 3)

4.Dazhong(K 4)   5.Shuiquan(K 5)   6.Zhaohai(K 60

7.Fuliu(K 7)   8.Jiaoxin(K 8)   9.Zhubin(K 9)

10.Yingu(K 10)   11.Henggu(K 11)   12.Dahe(K 12)

13.Qixue(K 13)   14.Siman(K 14)   15.Zhongzhu(K 15)

16.Huangshu(K 16)   17.Shangqu(K 17)   18.Shiguan(K 18)

19.Yindu(K 19)   20.Futonggu(K 20)   21.Youmen(K 21)

22.Bulang(K 22)   23.Shenfeng(K 23)   24.Lingxu(K 24)

25.Shencang(K 25)   26.Yuzhong(K 26)   27.Lingxu(K 27)

CHAPTER 9 ACUPOINTS OF JUEYIN AND SHAOYANG MERIDIANS

¢ñ. THE PERICARDIUM MERIDIAN OF HAND JUEYIN

1.Tianchi(P 1)   2.Tianuan(P 2)   3.Quze(P 3)

4.Ximen(P 4)   5.Jianshi(P 5)   6.Neiguan(P 6)

7.Daling(P 7)   8.Laogong(P 8)   9.Zhongchong(P 9)

¢辰.SANJIAO MERIDIAN OF HAND-SHAOYANG

1.Guanchong(SJ 1)   2.Yemen(SJ 2)   3.Zhongzhu(SJ 3)

4.Yangchi(SJ 4)   5.Waiguan(SJ 5)   6.Zhigou(SJ 6)

7.Huizong(SJ 7)   8.Sanyangluo(SJ 8)   9.Sidu(SJ 9)

10.Tianjing(SJ 10)   11.Qinglengyuan(SJ 11)   12.Xiaoluo(SJ 12)

13.Naohui(SJ 13)    14.Jianliao(SJ 14)    15.Tianliao(SJ 15)

16.Tianyou(SJ 16)   17.Yifeng(SJ 17)   18.Qimai(SJ 18)

19.LUxi(SJ 19)   20.Jiaosun(SJ 20)   21.Ermen(SJ 21)

22.Erheliao(SJ 22)   23.Sizhukong(SJ 23)

¢車. THE GALLBLADDER MERIDIAN OF FOOT-SHAOYANG

1.Tongziliao(G 1)   2.Tinghui(G 2)   3.Shangguan(G 3)

4.Hanyan(G 4)   5.Xuanlu(G 5)   6.Xuanli(G 6)

7.Qubin(G 7)   8.Shuaigu(G 8)   9.Tianchong(G 9)

10.Fubai(G 10)   11.Touqiaoyin(G 11)   12.Wangu(G 12)

13.Benshen(G 13)   14.Yangbai(G 14)   15.Toulinqi(G 15)

16.Muchuang(G 16)   17.Zhengying(G 17)  18.Chengling(G 18)

19.Naokong(G 19)   20.Fengchi(G 20)  21.Jianjing(G 21)

22.Yuanye(G 22)   23.Zhejin(G 23)  24.Riyue(G 24)

25.Jingmen(G 25)   26.Daimai(G 26)   27.Wushu(G 27)

28.Weidao(G 28)   29.Juliao(G 29)  30.Huantiao(G 30)

31.Fengshi(G 31)   32.Zhongdu(G 32)   33.xiyangguan(G 33)

34.Yanglingquan(G 34)   35.Yangjiao(G 35)   36.Waiqiu(G 36)

37.Guangming(G 37)   38.Yangjiao(G 38)   39.Xuanzhong(G 39)

40.Qiuxu(G 40)   41.Zulinqi(G 41)   42.Diwuhui(G 42)

43.Xiaxi(G 43)   44.Zuqiaoyin(G 44)

¢ô.THE LIVER MERIDIAN OF FOOT-JUEYIN

1.Dadun(Liv 1)   2.Xingjian(Liv 2)   3.Taichong(Liv 3)

4.Zhongfeng(Liv 4)   5.Ligou(Liv 5)   6.Zhongdu(Liv 6)

7.Xiguan(Liv 7)   8.Ququan(Liv 8)   9.Yinbao(Liv 9)

10.Zuwuli(Liv 10)   11.Yinlian(Liv 11)   12.Jimai(Liv 12)

13.Zhangmen(Liv 13)   14.Qimen(Liv 14)

CHAPTER 10 ACUPOINTS OF THE DU AND THE REN MERIDIANS AND THE EXTRAORDINARY

 POINTS

¢ñ.THE DU MERIDIAN

1.Changqiang(Du 1)  2.Yaoshu(Du 2)  3.Yaoyangguan(Du 3)

4.Mingmen(Du 4)  5.Xuanshu(Du 5)  6.Jizhong(Du 6)

7.Zhongshu(Du 7)  8.Jinsuo(Du 8)  9.Zhiyang(Du 9)

10.Lingtai(Du 10)  11.Shendao(Du 11)  12.Shenzhu(Du 12)

13.Taodao(Du 13)  14.Dazhui(Du 14)  15.Yamen(Du 15)

16.Fengfu(Du 16)  17.Naohu(Du 17)  18.Qianding(Du 18)

19.Houding(Du 19)  20.Baihui(Du 20)  21.Qiangjian(Du 21)

22.Xinhui(Du 22)  23.Shangxing(Du 23)  24.Shenting(Du 24)

25.Suliao(Du 25)  26.Shuigou(Du 26)  27.Duiduan(Du 27)

¢辰.THE REN MERIDIAN

1.Huiyi(Ren 1)  2.Qugu(Ren 2)  3.Zhongji(Ren 3)

4.Guanyuan(Ren 4)  5.Shimen(Ren 5)  6.Jizhong(Du 6)

7.Zhongshu(Du 7)  8.Jinsuo(Du 8)  9.Zhiyang(Du 9)

10.Lingtai(Du 10)  11.Shnedao(Du 11)  12.Shenzhu(Du 12)

13.Taodao(Du 13)  14.Dazhui(Du 14)  15.Yamen(Du 15)

16.Fenfu(Du 16)  17.Naohu(Du 17)  18.Qiangjian(Du 18)

19.Houding(Du 19)  20.Baihui(Du 20)  21.Qianding(Du 21)

22.Xinhui(Du 22)  23.Shangxing(Du 23)  24.Shengting(Du 24)

25.Suliao(Du 25)  26.Shuigou(Du 26)  27.Duiduan(Du 27)

28.Yinjiao(Du 28)

¢車.THE EXTRAORDINARY POINTS

1.Taiyang(Extra 1)  2.Yintang(Extra 2)  3.Shanglianquna(Extra 3)

4.Erjian(Extra 4)  5.Yuyao(Extra 5)  6.Sishencong(Extra 6)

7.Qiuhou(Extra 7)  8.Jiachengjiang(Extra 8)  9.Jinjing, Yuye  (Extra 9)

10.Bitong(Extra 10)  11.Qianzheng(Extra 11)  12.Yiming(Extra 12)

13.Anmian(Extra 13)  14.Dingchuan(Extra 14)  15.Huatuojiaji(Extra 15)

16.Bailao(Extra16)  17.Weiguanxiashu(Extra17)  18.Shiqizhui(Extra18)

19.Yaoqi(Extra 19)  20.Pigen(Extra 20)  21.Yaoyan(Extra 21)

22.Zigongxue(Extra 22)   23.Jianqina(Extra 23)   24.shixuan(Extra 24)

25.Sifeng(Extra 25)   26.Zhongkui(Extra 26)   27.Baxie(Extra 27)

28.Luozhen(Extra 28)  29.Yaotongxue(Extra 29)  30.Zhongquna(Extra 33)

31.Erbai(Extra 31)  32.Bizhong(Extra 32)  33.Zhoujian(Extra 33)

34.Huanzhong(Extra 34)   35.Baichongwu(Extra 35)   36.Xiyan(Extra 36)

37.Lanweixue(Extra 37)   28.Heding(Extra 38)  29.Dannangxue(Extra 39)

40.Bafeng(Extra 40)

CHAPTER 11 AETIOLOGY AND PATHOGENESIS

¢ñ.AETIOLOGY

1.The Six Exogenous Factors

2.The Seven Emotional Factors

3.Improper Diet, Overstrain, Stress and Lack of Physical Exercises

4.Traumatic Injury and Insect or Animal Bites

5.Phlegm fluid and Stagnant Blood

¢辰.PATHOGENESIS

1.disharmony of Yin and Yang

2.Conflict Between Antipathogenic Qi and Pathogenic Qi

3.Abnormal Descending or Ascending of Qi

CHAPTER 12 DIAGNOSTIC METHODS

¢ñ.INSPECTION

1.Observation of the Vitality

2.Observation of the Colour

3.Observation of the Appearance

4.Observation of the Five Sense Organs

5.Observation of the Tongue

¢辰.AUSCULTATION AND OLFACTION

1.Listening

2.Smelling

¢車.INQUIRING

1.Chills and Fever

2.Perspiration

3.Appetite, Thirst and Taste

4.Defecation and Urination

5.Pain

6.Sleep

7.Menses and Leukorrhea

¢ô.PALPATION

1.Feeling the Pulse

2.Palpation of Different Parts of the Body

CHAPTER 13 DIFFERENTIATION OF SYNDROMES

¢ñ.DIFFERENTIATION OF SYNDROMES ACCORDING TO EIGHT PRINCIPLES

1.Exterior and Interior

2.Cold and Heat

3.Deficiency and Excess

4.Yin and Yang

¢辰.DIFFERENTIATION OF SYNDROMES ACCORDING TO THE THEORY OF QI AND BLOOD

1.Syndromes of Qi

2.Syndromes of Blood

Appendix: Differentiation of Syndromes According to the Theory of Wei, Qi, Ying and Xue

¢車.DIFFERENTIATION OF SYNDROMES ACCORDING TO THE THEORY OF ZANG-FU ORGANS

1.Syndromes of the Heart and Small Intestine

2.Syndromes of the Lung and Large Intestine

3.Syndromes of the Spleen and Stomach

4.Syndromes of the Liver and Gallbladder

5.Syndromes of the Kidney and Bladder

6.Complicated syndromes of Zang-Fu Organs

Appendix: Differentiation of Syndromes According to the Theory of Sanjiao

¢ô.DIFFERENTIATION OF SYNDROMES ACCORDING TO THE THEORY OF MERIDIANS

 AND COLLATERALS

1.Pathological Manifestations of the Twelve Meridians

2.Pathological Manifestations of the Eight Extra Meridians

Appendix: Differentiation of syndromes According to the Theory of the Six

 Meridians

CHAPTER 14 ACUPUNCTURE TECHNIQUES

¢ñ.FILIFORM NEEDLE

1.The Structure and Specification

2.Needling Practice

3.Preparations Prior of Treatment

¢辰.NEEDLING METHODS

1.Insertion

2.Angle and Depth of Insertion

3.Manipulations and Arrival of Qi (Needling Reaction)

4.Retaining and Withdrawing the Needle

5.Reinforcing and Reducing Methods

¢車.PRECAUTIONS, CONTRAINDICATIONS AND MANAGEMENTS OF POSSIBLE ACCIDENTS 

IN ACUPUNCTURE TREATMENT

1.Precautions and Contraindications in Acupuncture Treatment

2.Management of Possible Accidents

Appendix: Yang Jizhou's Twelve Manipulations

¢ô.THE THREE-EDGED NEEDLE

1.Needle

2.Indications

3.Manipulations

4.Precautions

¢õ.THE CUTANEOUS NEEDLE

1.Needle

2.Indications

3.Manipulation

4.Precautions

¢ö.THE INTRADERMAL NEEDLE THERAPY

1.Needle

2.Indications

3.Manipulation

4.Precautions

¢‾.THE NINE NEEDLES IN THE ANCIENT TIMES AND THE NEEDLING METHODS LISTED 

IN INTERNAL CLASSIC

1.The Nine Needles in the Ancient Times

2.The Needling Methods Listed in Internal Classic

CHAPTER 15 MOXIBUSTION AND CUPPING

¢ñ.THE MATERIALS AND FUNCTIONS OF MOXIBUSTTION

1.The Properties of Artemisia Vulagaris Moxa

2.Functions of Moxibustion

3.Materials for Moxibustion

¢辰.CLASSIFICATION OF MOXIBUSTION

1.Moxibustion with Moxa Cones

2.Moxibustion with Moxa Sticks

Appendix: The Great Monad Herbal Moxa Stick and thunder-Fire Herbal Moxa Stick

¢車.APPLICATION OF MOXIBUSTION

1.The Process and Volumm for Moxibustion

2.Contraindications

3.Management after Moxibustion

¢ô.CUPPING METHOD

1.Types of Jars

2.Indications

3.Manipulations

4.Precautions

CHAPTER 16 A GENERAL INTRODUCTION TO ACUPUNCTURE TREATMENT

¢ñ.GENERAL PRINCIPLES OF TREATMENT

1.Regulation of Yin and Yang

2.Strengthening the Body Resistance and Eliminating the Pathogenic Factors

3.Distinguishing the Primary from the Secondary

4.Treatment of Diseases according to Climatic and Seasonal Conditions, 

Geographical Locations and the Individual Condition

¢辰.THERAPEUTIC METHOD

1.Reinforcing

2.Reducing

3.Warming

4.Clearing

5.Ascending

6.Descending

¢車.THE BASIC PRINCIPLES FOR PRESCRIPTION AND SELECTION OF POINTS

1.Acupuncture Prescription

2.Principles for Point Selection

¢ô.APPLICATION OF SPECIFIC POINTS

1.Specific Points on the Four Extremities

2.Specific Points on the Head and Trunk

CHAPTER 17 INTERNAL DISEASES

¢ñ.EMERGENCY DISEASES AND SYNDROMES CAUSED BY EXOGENOUS PATHOGENIC FACTORS

1.Wind Stroke

2.Syncope

3.Sunstroke

4.Common Cold

5.Malaria

¢辰.ZANG-FU SYNDROMES

1.Cough

2.Asthma

3.Epigastric Pain

4.Vomiting

5.Hiccup

6.Abdominal Pain

7.Diarrhoea

8.Dysentery

9.Abdominal Distension

10.Jaundice

11.Constipation

12.Prolapse of Rectum

13.Edema

14.Nocturnal Enuresis

15.Urination Disturbance

16.Retention of Urine

17.Impotence(Appendix: Seminal Emission)

18.Insomnia(Appendix: Poor Memory)

19.Palpitation

20.Manic-Depressive Disorders

21.Epilepsy

22.Dizziness

23.Melancholia

¢車.DISEASES OF HEAD, TRUNK AND LUMBAR REGIONS

1.Headache

2.Facial Pain

3.Deviation of Eye and Mouth

4.Pain in Hypochondriac Region

5.Low Back Pain

6.Bi Syndromes

7.Wei Syndromes

CHAPTER 18 GYNECOLOGICAL AND OTHER DISEASES

¢ñ.gynecological diseases

1.Irregular Menstruation

2.Dysmenorrhea

3.Amenorrhea

4.Uterine Bleeding

5.Morbid Leukorrhea

6.Mornign Sickness

7.Prolonged Labour (Appendix: Malposition of Fetus)

8.Insufficient Lactation (Appendix: Lactifuge Delactation)

9.Prolapse of Uterus

¢辰.PEDIATRIC DISEASES

1.Infantile Convulsion

2.Infantile Diarrhoea

3.Infantile Malnutrition

4.Infantile Paralysis

5.Mumps

¢車.EXTERNAL DISEASES

1.Urticaria

2.Erysipelas (Appendix: Herpes Zoster)

3.Boil and "Red-Thread Boil"

4.Breast Abscess

5.Intestinal Abscess

6.Goiter

7.Sprain and Contusion (Appendix: Torticollis)

¢ô.DISEASES OF EYES, EARS, NOSE AND THROAT

1.Deafness and Tinnitus

2.Congestion, Swelling and Pain of the Eye

3.Thick and Sticky Nasal Discharge

4.Epistaxis

5.Toothache

6.Sore Throat

7.Optic Atrophy

SUPPLEMENTARY SECTION

EAR ACUPUNCTURE THERAPY

ACUPUNCTURE ANESTHESIA

BIBLIOGRAPHY

CROSS INDEX OF ACUPOINTS (PINYIN)

INDEX

All Rights Reserved. Licensed ICP 10005874 (2011) Hunan Province, China.                                     

Produced by Tcmtreatment Web Science Designing Office.   

                                                                         Webmaster:Dr. Ming