TCM China:  

Medicinal Herbs
 

 

  

 

 

 

   

More of students videos>>>

 

 

 

15.2cm¡Á22.3cm,  

287 pages, 1991. 

ISBN  

7-80005-119-6/R ¡∴ 041 

                                                                       Author, Geng Junying.

                                                        Published by New World Press, Beijing.

 

 

Indice

Contents

Preface

Chapter One

General Introduction

I. The Properties and Functions of Chinese Herbs

II. The Application of Herbs

Chapter Two

Herbs

I. Herbs That Release Exterior Syndrome

a) Warm-pungent Herbs That Release Exterior Syndrome

1. Ephedra (mahuang); 2. Cinnamon twigs (Guizhi); 3a. Perilla leaf (zisuye); 3b. Perilla stem (sugeng); 4a. Fresh ginger (Shengjiang); 4b. Fresh ginger skin (Shengjiangpi); 5. Elsholtzia (Xiangru); 6. Schizonepeta (jingjie); 7. Ledebouriella root (fangfeng); 8. Notopterygium root (Qianghuo); 9. Dahurian angelica root (baizhi); 10. Ligusticum root (Gaoben); 11. Xanthium fruit (Cang'erzi); 12. Magnolia flower (Xinyi); 13. Chinese green onion (congbai); 14. Coriander (Husui) 15. Tamariks tops (chengliu)

b) Cool-pungent Herbs That release Exterior Syndrome

 16. Mentha (Bohe); 17. Arctium fruit (niubangzi); 18. Cicada Slough (chantu); 19. Prepared soybean (Douchi); 20. Mulberry leaf (Sangye); 21a. Chrysanthemum flower (juhua); 21b. Wild chrysanthemum flower (yejuhua); 22. Chastetree fruit (manjingzi); 23a. pueraria root (gegen); 23b. Pueraria flower (gehua); 24. Bupleurum root (Chaihu); 25. Cimicifuga rhizome (Shengma); 26. Spirodela (fuping); 27. Shave grass (Muzei)

II. Hers That Clear Heat

a) Herbs That Clear Heat and Reduce Fire

28. Gypsum (Shigao); 29. Anemarrhena rhizome (Zhimu); 30. Reed Root (Lugen); 31. Trichosanthes root (tianhuafen); 32. Bamboo leaf (Zhuye); 33. Lophatherum (Danzhuye); 34. Capeijasmine (Zhizi); 35. Prunella spike (Xiakucao); 36. Pipewort (Gujingcao); 37. Butterflybush flower (Mimenghua);  38. Celosia Seed (Qingxiangzi)

b) Herbs That Clear Heat And Dry Dampness 

39. Scutellaria root (Huangqin); 40. Coptis root (Huanglian); 41. Phellodendron bark (Huangai); 42. Chinese gentian (Longdancao); 43. Flavescent sophora root (Kushen)

c) Herbs That Clear Heat And Cool Blood

44. Rhinoceros Horn (Xijiao); 45. Fresh Rehmannia root (Shengdihuang); 46. Scrophularia (Xuanshen); 47. Moutan bark (Mudanpi); 48. Red peony (Chishao); 49. Arnebia (Zicao)

d) Herbs That Clear Heat And Release Toxins 

50a. Honeysuckle flower (jinyinhua); 50b. Honeysuckle stem (Rendongteng); 51. Forsythia fruit (Lianqiao); 52. Dandelion herb (pugongying); 53. Viola (Zhihuadiding); 54. Isatis leaf (Daqingye); 55. Ox gallstone (Niuhuang); 56. Houttuynia (Yuxingcao); 57. Dittany bark (Baixianpi); 58. Globethistle (Loulu); 59. Natural indigo (Qingdai); 60. Pulsatilla root (Baitouweng); 61. Portulaca (Machixian); 62. Green Chiretta (Chuanxinlian)

e) Herbs That Clear Heat Caused By Yin Deficiency

63. Sweet Wormwood (Qinghao); 4. Swallowwort root (baiwei); 65. Wolfberry bark (Digupi). 66.Stellaria root (yinchaihu)

III. Purgative Herbs

a) Herbs That Purge

67. Rhubarb (Dahuang); 68. Glauber's salt (mangxiao); 69. Senna leaf (Fanxieye); 70. Aloes (luhui)

b) Herbs That Lubricate The Intestines

71. Hemp seed (huomaren); 72. Bush-cherry seed (Yuliren)

c) Herbs That Transform Water

73. Genkwa Flower (yuanhua); 74. Kansui root (Gansui); 75. Peking spurge root (Daji); 76. Croton seed (Badou)

IV. Herbs That Expel Wind and Dampness

77. Pubescent angelica root (Duhuo); 78. Clematis root (Weilingxian); 79. Tetrandra root (Fangji); 80. Large-leaf gentian root (Qinjiao); 81. Siegesbeckia (Xixiancao); 82. Glorybower Leaf (chouwutong); 83. Chaenomeles fruit (Mugua); 84. Chinese Starjasmine (Luoshiteng); 85. Paniculate Swallowwort root (Xuchangqing); 86. Mulberry twigs (Sangzhi); 87. Mulberry Mistletoe (Sangjisheng); 88. Acanthopanax bark (Wujiapi); 89. Tiger's bone (Hugu); 90. Erythirna bark (haitongpi); 91. Silkworm excrement (Cansha); 92. Hairy birthwort (Xungufeng); 93. Futokadsura stem (haifengteng); 94. Homalomena rhizome (Qiannianjian); 95. Pine nodular branch (Songjie)

V. Aromatic Herbs That Transform Dampness

96. Atractylodes rhizome (Cangzhu); 97. Magnolia bark (houpo); 98. Agastache (Huoxiang); 99. Eupatorium (Peilan); 100a. Amomum fruit (Sharen); 100b. Amomum shell (Sharenqiao); 101. round Cardamom seed (Baidoukou); 102. Katsumadai seed (Caodoukou); 103. Tsaoko (caoguo)

VI. Herbs That Benefit Urination and Drain Dampness

104. Poria (Fuling); 105. Umbellate Pore-Fungus (Zhuling); 106 Alismatis rhizome (Zexie); 107. Coix seed (yinyiren); 108. Plantain seed (Cheqianzi); 109. Talc (Huasi); 110. Clematis stem (Mutong); 111. Ricepaper pith (Tongcao); 112. Lysimachia (Jinqiancao); 113. Lygodium Spores (Haijinsa); 114. Pyrrosia leaf  (Shiwei); 115. Hypoglauca yam (Bixie); 116. Oriental wormwood (Yinchenhao); 117. Broom cypress fruit (Difuzi); 118a. Benincasa peel (Dongguapi); 118b. Benincasa seed (Dongguaren); 119. Calabash gourd (Hulu); 120. Phaseolus seed (Chinxiaodou); 121. Common Knotgrass (Bianxu); 122. Pink (Qumai); 123. Abutilon (Dong kuizi)

VII. Herbs That Warm the Interior

124. Prepared aconite root (Fuzi); 125. Dried ginger (Ganjiang); 126. Cinnamon bark (Rougui); 127. Evodia Fruit (Wuzhuyu); 128. Asarum herb (Xixin); 129. Prickly ash Peel (Huajiao); 130. Cloves (Dingxiang); 131. Galangal rhizome (Gaoliangjiang); 132. Fennel fruit (Xiaohuixiang)

VIII. Herbs That Regulate Qi

133. Tangerine peel (Chenpi); 134. Green tangerine peel (Qingpi); 135. Immature bitter orange (Zhishi); 136. Finger citron (Foshou); 137. Citron (Xiangyuan); 138.Costus root (Muxiang); 139. Cyperus tuber (xiangfu); 140. Lindera root (wu yao);  141. Eagle wood (Chenxiang); 142. Sichuan Chinaberry (Chuanlianzi); 143. Macrostem onion (Xieai); 144. Sandalwood (Tanxiang); 145. Persimmon calyx (Shidi); 146. Rose (Meiguihua); 147. Mume flower (Luemei)

LX. Herbs That Relieve Food Stagnation

148. Hawthorn fruit (Shanzha); 149. Medicated leaven (shenqu); 150. Germinated barley (maiya); 151. Germinated millet (Guya); 152. Radish seed (Laifuzi); 153. Chicken gizzard skin (Jineijin)

X. Herbs That Expel Parasites

154. Quisqualis fruit (Shijunzi); 155. Cinaberry bark (Kulianpi); 156. Areca seed (Binglang); 157. Pumpkin seed (Nanguazi); 158. Agrimonia bud (Hecaoya); 159. Omphalia (Leiwan); 160. arpesium fruit (Heshi); 161. Torrya seed (Feizi); 162. Basket fern (Guanzhong)

XI. Herbs That Stop Bleeding

163. Japanese Thistle (Daji); 164. Small thistle (Xiaoji); 165. Burnet root (Diyu); 166. Imperata rhizome (Baimaogen); 167. Sophora flower (Huaihua); 168. Biota tops (Cebaiye); 169. Agrimony (Xianhecao) 170. Bletilla tuber (Baiji); 171. Carbonized petiole of windmill palm (Zonglutan); 172. Carbonized human hair (Xueyutan); 173a. Notoginseng (Sanqi); 173b. Gynurasegetum (Juyesanqi); 173c. Sedum (Jingtiansanqi); 174. Rubia root (Qiancao); 175. Cattail pollen (puhuang); 176. Ophicalcite (Huaruishi); 177. Mugwort leaf (Aiye); 178. Lotus node (oujie)

XII. Herbs That Invigorate Blood and Resolve Blood Stagnation

179. Chuanxiong rhizome (Chuanxiong); 180. Frankincense (Ruxiang); 181. Myrrh (Moyao); 182. Corydalis Tuber (Yanhusuo); 183. Curcuma root (Yujin); 184. Turmeric (Jianghuang); 185. Zedoary (Ezhu); 186. Burreed tuber (Sanleng); 187. Red sage root (Danshen); 188. Motherwort (Yimucao); 189. Spatholobus stem (Jixueteng); 190. Peach seed (Taoren); 191a. Safflower (Honghua); 191b. Saffron (Fanhonghua); 192. Cyathula root (Niuxi); 193. Pangolin Scales (Chuanshanjia); 194. Cockroach (Chechong); 195. Leech (Shuizhi); 196. Gadfly (Mengchong); 197. Dalbergia wood (Jiangxiang); 198. Bugleweed (Zelan); 199. Chinese rose flower (Yuejihua); 200. Siphonostegia (Liujinu); 203. Sappan wood (Sumu); 204. Dragon's blood (Xuejie)

XIII. Herbs That Resolve Phlegm and Stop Cough And Asthma

205. Pinellia tuber (Banxia); 206a. Arisaema tuber (Tiannanxing); 206b. Arisaema tuber with bile (Dannanxing); 207. Typhonium tuber (Baifuzi); 208. White mustard seed (Baijiezi); 209. Platycodon root (Jiegeng); 210. Inula flower (Xuanfuhua); 211. Swallowwort rhizome (Baiqian); 212. Peucedanum root (Qianhu); 213. Trichosanthes fruit (Gualou); 214. Tendrilled fritillary bulb (Chuanbeimu); 215. Bamboo shavings (zhuru); 216. Bamoo Juice (Zhuli); 217. Costazia Bone (Haifushi); 218. Sea Clam shell (Haigeqiao); 219. Seaweed (haizao); 220. Laminaria (Kunbu); 221. Boat sterculia seed (pangdahai); 222. Dichroa root (Changshan); 223. Ark shell (Walengzi); 224a. Apricot seed (Xingren); 224b. Sweet apricot seed (Tianxingren); 224a. Apricot seed (Xingren); 224b. Sweet apricot seed (Tianxingren); 225.Stemona root (Baibu); 226. Aster root (Ziwan); 227. Coltsfoot flower (Kuandonghua); 228. Perilla seed (Suzi); 229. Mulberry bark (Sanbaipi); 230. Lepidium seed (Tinglizi); 231Datura flower (Yangjinhua); 232. Loquat leaf (pipaye); 233. Birthwrt fruit (Madouling); 234. Ginkgo seed (Baiguo)

XIV. Herbs That Tranquilize The Mind

235. Dragon's bone (Longgu); 236. Amber (Hupo); 237. Wild jujube seed (Suanzaoren); 239. Arborvitae seed (Baiziren); 239. Polygala root (Yuanzhi); 240. Albizia bark (Hehuanpi)

XV. Hers That Pacify The Liver And Subdue Endogenous Wind

241. Antelope horn (Lingyangjiao); 242. Sea-ear shell (Shijueming); 243. Oyster shell (Muli); 244. Mother-of-pearl (Zhenzhumu); 245. Purple cowrie shell (Zibeichi); 246. Red ochre (Daizheshi); 247. Uncaria stem (Gouteng); 248. Gastrodia tuber (Tianma); 249. Tribulus fruit (Baijili); 250. Cassia seed (Juemingzi); 251. Scorpion (Quanxie); 252. Centipede (Wugong); 253. White-Stiff silkworm (Baijiangcan); 254. Earthworm (Dilong); 255. Dogbane (Luobuma) 

XVI. Herbs That Open the Orifices

256. Musk (Shexiang); 257. Borneol (Bingpian); 258. Storax (Suhexiang); 259. Grass-Leaved sweetflag (Shichangpu)

XVII. Herbs That Tonify Deficiencies 

a) Herbs That Tonify Qi

260. Ginseng (Renshen); 261. American ginseng (Xiyangshen); 262. Pilose asiabell root (Dangshen); 263. Pseudostellaria root (Taizishen); 264. Astragalus root (Huangqi); 265. White atractylodes (Baizhu); 266. Dioscorea (Shanyao); 267. Hyacinth bean (Biandou); 268. Licorice root (Gancao); 269. Jujube (Dazao)

b) Herbs That Tonify Yang

270a. Pilose antler (Lurong); 270b. Antler (Lujiao), Anner glue (Lujiaojiao) and Deglued antler powder (Lujiaoshuang);   271. Morinda root (Bajitian); 272. Cistanche (Roucongrong); 273. Curculigo rhizome (Xianmao); 274. Epimedium (Yinyanghuo); 275. Eucommia bark (Duzhong); 276. teasel root (Xuduan); 277. Cibot rhizome (Gouji); 278. Drynaria (Gusuibu); 279. Psoralea (Buguzhi); 280. Bitter Cardamom (Yizhiren); 281. Cordyceps (Dongchongxiacao); 282. Gecko (Gejie); 283. Walnut seed (Hutaoren); 284. Dodder seed (Tusizi); 285. flattened milkvetch seed (Shayuanzi); 286. Dog testis (Huanggoushen); 287. Chinese chive seed (Jiuzi); 288. Cnidium fruit (Shechuangzi)

c) Hers That Tonify the Blood

289. Chinese angelica root (Danggui); 290. Prepared rehmannia root (Shudihuang); 291. Fleeceflower root (Heshouwu); 292. White peony root (Baishao); 293. Donkey hide gelatin (Ejiao); 294. Longan aril (Longyanrou)

d) Herbs That Tonify Yin

295. Glehnia root (Shashen); 296. Ophiopogon root (Maidong); 297. Asparagus root (Tianmendong); 298. Dendrobium (Shihu); 299. Fragrant solomonseal rhizome (Yuzhu); 300. Sichuan solomonseal (Huangjing) 301. Lily bulb (Baihe); 302. Wolfberry fruit (Gouqizi) 303. Mulberry (Sangshen); 304. Eclipta (Mohanlian); 305. Grossy privet fruit (Nuzhenzi); 306. Tortoise plastron (Guiban); 307. Turtle shell (Biejia); 308. Black sesame seed (Heizhima) 

XVIII. Astringent Herbs

309. Schisandra fruit (Wuweizi); 310. Black plum (Wumei); 311. Light wheat (Fuxiaomai); 312. Ephedra root (Mahuanggen); 313. ailanthus Bark (Chunpi); 314. Chebula fruit (Hezi); 315. Nutmeg (Roudoukou); 316. Poppy Capsule (Yingsuqiao); 317. Lotus seed (Lianzi); 318. Euryale seed (Qianshi); 319. Dogwood fruit (Shanzhuyu); 320. Cherokee rose hips (Jinyingzi); 321. Mantis egg case (Sangpiaoxiao); 322. Cuttlefish bone (Wuzeigu)

Appendix:

I. Index of the serial Medicinal herbs
II. A List of Applicable formulas

III. Bibliography

 

 

 

 

 
 
 

All Rights Reserved. Licensed ICP 10005874 (2011) Hunan Province, China.                                     

Produced by Tcmtreatment Web Science Designing Office.   

                                                                         Webmaster:Dr. Ming